Nowy program opcji menadzerskich MCI MANAGMENT SA na lata 2008-2012
09-05-2007 o godz. 09:24:30
Finanse

Zarząd MCI Management SA poinformował, że w dniu 7 maja 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła założenia nowego programu opcji dla kadry menedżerskiej i członków Rady Nadzorczej MCI na lata 2008 - 2012. Do końca I półrocza 2007 planowane jest opracowanie szczegółowego regulaminu programu motywacyjnego oraz ostateczne jego zatwierdzenie przez RN i WZA Spółki, tak aby z dniem 1 lipca 2007 r. wszedł on w życie.

Program opcji będzie oparty na 1,5 mln nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego po cenie nominalnej 1 zł. Cena emisyjna, po której akcje będą sprzedawane, będzie powiększona o koszty stworzenia programu i emisji akcji.

Okres obowiązywania nowego programu obejmuje lata 2008 - 2012, czyli w sumie 5 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Akcje przeznaczone na program opcji zostały podzielone na 5 transz, których realizacja będzie uzależniona od realizacji warunków kolejno w latach 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.

Planowanymi warunkami przyznania opcji są: trwałe przekroczenie przez giełdowy kurs akcji MCI poziomu:
- 25,00 zł za akcję w I transzy
- 40,00 zł za akcję w II transzy
- 60,00 zł za akcję w III transzy
- 80,00 zł za akcję w IV transzy
- 100,00 zł za akcję w V transzy

gdzie przez trwałe przekroczenie przez giełdowy kurs akcji Spółki wymienionych poziomów rozumie się przekroczenie przez średnią arytmetyczną notowań giełdowych akcji Spółki z okresu sześciu miesięcy, lub przekroczenie wartości skonsolidowanych aktywów netto MCI na koniec każdego roku powyżej poziomu:
- 500 mln zł na koniec 2007 roku (I transza)
- 800 mln zł na koniec 2008 roku (II transza)
- 1.200 mln zł na koniec 2009 roku (III transza)
- 1.600 mln zł na koniec 2010 roku (IV transza)
- 2.000 mln zł na koniec 2011 roku ( V transza)

gdzie zasady i sposób wyceny aktywów będą weryfikowane przez niezależny podmiot (audytora). Ponadto program opcji przewiduje wydzielenie części akcji do dyspozycji Zarządu MCI Management SA, jako narzędzie do rekrutacji z rynku najlepszych menedżerów inwestycyjnych.

Ilość akcji, które będą przyznawane dla poszczególnych opcjonariuszy, będzie określana na podstawie obowiązujących w MCI zasad wynagradzania, uwzględniających poziom merytoryczny zajmowanego stanowiska oraz staż i efektywność pracy w funduszu.

Założenia programu motywacyjnego ustalają także zobowiązania dla wszystkich opcjonariuszy. Jest to 2-letni zakaz obrotu 80% obejmowanych akcji oraz zobowiązanie do współpracy ze spółką przez okres kolejnych 2 lat, obowiązujące od daty spełnienia się warunku danego przyznania.

Zarząd podał, że poprzedni program opcji menadżerskich okazał się dużym sukcesem dla funduszu i w istotny sposób przyczynił się do zbudowania silnego, profesjonalnego i skutecznego zespołu inwestycyjnego, co przełożyło się na trwały wzrost notowań akcji.

Według Zarządu, kolejny, trzeci program opcji menadżerskich w funduszu MCI ma zapewnić narzędzie do dalszego rozwoju i motywowania zespołu inwestycyjnego. W działalności MCI kluczem do sukcesu są przede wszystkim zasoby ludzkie, przy rosnącej konkurencji na rynku VC/PE zaostrza się walka o najlepsze talenty na rynku. Obecne narzędzia motywacyjne, które są implementowane w funduszu pozwolą na stworzenie jednego z najbardziej konkurencyjnych systemów wynagrodzeń dla menadżerów funduszy VC/PE w regionie.